what’s the meaning of lonely?

one will never learn the meaning of lonely when you are the only one left.
one only learn the meaning of being lonely after you meet someone.

just a little something i derive after some thoughts today.nothing pelicular

-=[Shu, Feng, Ye Zi] De Gu Shi=-
~*[Ye Zi]* De Li Kai~
~Shi *[Shu]* De Bu Wan Liu~
~Hai Shi *[Feng]* De Zui Qiuo~

Advertisements