bored..using msn beta 7 n icq beta 4 lite.. not bad..
cos msn 6/2 is starting to screw up. so is icqpro2003..

next piece of news..
EX HIGHNOON IS BACK!!!! wahahahahaah

i am flying away from my horrible unit!!!

shall update prob this weekend..when games day is over.
p/s boring crap

-=[Shu, Feng, Ye Zi] De Gu Shi=-
~*[Ye Zi]* De Li Kai~
~Shi *[Shu]* De Bu Wan Liu~
~Hai Shi *[Feng]* De Zui Qiuo~

Advertisements